Privacybeleid

In Uw Kracht is een activiteit van AvisVolta, training en advies

Inleiding

Het Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze Gebruikers met betrekking tot alle Producten en/of Diensten van AvisVolta, training en advies In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Dit Privacy Statement bevat tevens informatie over ons cookiebeleid. Door Producten en/of Diensten van AvisVolta, training en advies te gebruiken gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien de Gebruiker niet met de inhoud van dit Privacy Statement akkoord gaat, wordt hem verzocht de Producten en/of Diensten niet te gebruiken of het gebruik daarvan direct te staken.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een Gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze Producten en/of Diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan AvisVolta, training en advies te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft AvisVolta, training en advies aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de Producten en/of Diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van Producten en/of Diensten van AvisVolta, training en advies verwerkt deze de persoonsgegevens van haar Gebruikers. Het gaat hierbij om de gegevens naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een Gebruiker Producten en/of Diensten op een van onze websites bestelt of een Gebruiker zich abonneert op een of meerdere van onze betaalde Producten en/of Diensten, althans indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende Producten en/of Diensten.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:
voor de totstandkoming en uitvoering van een met de Gebruiker gesloten overeenkomst;
voor administratieve afhandeling: om de Gebruiker de overeengekomen Producten en/of Diensten aan te bieden en/of te leveren;
voor de facturatie als het gaat om een of meer betaalde Producten en/of Diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze Producten en/of Diensten kunnen wij de vordering in handen geven van derden, zoals een incassobureau;
om de Gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een of meer van onze websites;
om de Gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de Gebruiker interessant zouden kunnen zijn;
om een persoonlijk account op de website en/of app aan te maken;
om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een advertentie in de app;
om onze Producten en/of Diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van Producten en/of Diensten tegen te gaan;
om marktonderzoek uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van Producten en/of Diensten en voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze Producten en/of Diensten; en/of
indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites en/of apps bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.
De verstrekte persoonsgegevens worden door AvisVolta, training en advies uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar Producten en/of Diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Indien de Gebruiker tegen een of meer van voornoemde verwerkingen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met AvisVolta, training en advies via service@avisvolta.nl. Zie ook hierna onder ‘Inzage en correctie’ en ‘Contact’.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door AvisVolta, training en advies zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Indien van toepassing hebben wij voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten c.q. sluiten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Voor het overige zal AvisVolta, training en advies de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van AvisVolta, training en advies in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

Inzage en correctie

Gebruikers hebben het recht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om hun verwerkte persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Gebruikers kunnen hiertoe een verzoek doen aan AvisVolta, training en advies via service@avisvolta.nl. Gebruikers kunnen zich afmelden voor een nieuwsbrief middels een link in de ontvangen nieuwsbrief. Daarnaast kan dit ook door een e-mail te zenden aan service@avisvolta.nl.

Beveiliging

AvisVolta, training en advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruiksnaam en wachtwoord en (iii) betaling(sopdracht)en aan AvisVolta, training en advies via het beveiligde iDeal. Ondanks dat alle mogelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen en zullen worden genomen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. Hiervoor is AvisVolta, training en advies niet aansprakelijk.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een van onze websites wordt bezocht c.q. een app wordt gebruikt. Cookies onthouden wat de Gebruiker invult op de websites en/of apps voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de websites en/of apps op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. AvisVolta, training en advies maakt gebruik van cookies voor onder meer:

statistische doeleinden onder meer om te kunnen zien hoe vaak onze website(s) worden bezocht, van welke website(s) Gebruikers vandaan komen en welke pagina’s op onze website(s) worden bezocht;

dienstverlening aan de Gebruikers, zoals met betrekking tot persoonlijke accounts, afhandelen van informatieverzoeken en/of bestellingen van Producten en/of Diensten; en/of reclame die op interesses van Gebruikers zijn afgestemd door advertenties op de website(s) en/of apps.

Als de Gebruiker het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat de Gebruiker van bepaalde Producten en/of Diensten geen gebruik kan maken. De Gebruiker kan te allen tijde zelf beslissen of hij cookies wil accepteren of weigeren. Ook kan de Gebruiker instellen dat de browser de Gebruiker op de hoogte stelt wanneer er een cookie geplaatst wordt. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies met behulp van de Help-functie van uw browser. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u ook contact met ons opnemen met/via service@avisvolta.com.

Google Analytics en social media

AvisVolta, training en advies maakt in het bijzonder gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van haar Producten en/of Diensten, in het bijzonder met betrekking tot haar websites en/of apps. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Wij hebben de anonymize-functie aan onze Google Analytics-configuratie toegevoegd, met als gevolg dat geen volledige IP-adressen naar Google worden gestuurd: het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt gemaakt.

Op de websites en/of apps van AvisVolta, training en advies zijn op sommige plaatsen ook buttons opgenomen om de websites en/of apps te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC (‘social media’). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed. Gebruikers raden wij aan de privacy statements van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen.

Google en de social media mogen de via haar cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. AvisVolta, training en advies is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Links naar en cookies op websites van derden

Op onze website en/of apps kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacy statements van deze derde partijen van toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Versie: 24 mei 2018